Home

Bijlagen

 

 

 doelstelling

stand van zaken

Groenplan 

% gehandhaafde bomen/ ter beschikking gestelde bomen 

100% 

Tot nu toe zijn alle ter beschikking gestelde bomen gehandhaafd

Bomen in tijdelijke kwekerij conform bomenplan planten 

100% 

Bomen in de tijdelijke kwekerij zijn nog niet overgebracht naar hun definitieve plek

% bomen dat in jaar van beschikbaarheid wordt geplant in eerst mogelijke plantseizoen 

95% 

2000 bomen zullen geplant worden: 850 bomen zijn reeds geplant; de aanplant van de overige bomen staat gepland voor 2020/Q1. Van de nog te planten bomen zijn 350 bomen aanwezig in de tijdelijke kwekerij, 150 bomen bij de kwekers. Een deel van de bomen zal gekocht worden.

 

5 referentiebeelden arboretum zowel tijdens als na Floriade conform beeldkwaliteit Definitief Groenplan 

Referentiebeelden zijn nog niet formeel vastgesteld.

Paviljoens 

Aantal Green Embassies 

5-20 

Deze worden niet gerealiseerd door Weerwater CV (zie raadsbrief 17 december 2019)

Spreiding en variëteit in (avond)programmering over 180 dagen 

Aantal dagen  

         180  

Er is thans nog geen duidelijkheid over de haalbaarheid van een hotel- en logiesconcept. Een definitief besluit wordt uiterlijk in 2020/Q1 genomen door Weerwater CV. Op basis daarvan vindt een beoordeling plaats van de haalbaarheid van een uitbreiding van de avondprogrammering.

Haalbaar programma binnen bestemmingsplan 

Aantal woningen gereed voor 1-7-2021 

 360-600  

Gesprekken over het vastgoedprogramma zijn gaande. In 2020/Q1 vinden alle relevante besluiten plaats.

 

m2 voorzieningen gereed voor 1-7-2021 

 min 16.800  

Gesprekken over het vastgoedprogramma zijn gaande. In 2020/Q1 vinden alle relevante besluiten plaats.

Verbetering woon-leefklimaat 

Verleggen 53dB-grens in plangebied door geluidswerende bebouwing 

 x meter  

De geluidswerende bebouwing is afhankelijk van planvorming van een gebouwde parkeervoorziening in de geluidswal en de mogelijkheden voor bebouwing er op. In 2020/Q1 vinden alle relevante besluiten plaats.

Realiseren gebouwde parkeerplaatsen 

Aantal gebouwde parkeerplaatsen 

 0-1000  

Over de beoogde gebouwde parkeervoorziening vinden thans gesprekken plaats met Rijkswaterstaat die mede eigenaar en beheerder is van de geluidswal. In 2020/Q1 vinden alle relevante besluiten plaats.

Bruggen 

Circulaire innovatieve bruggen ontworpen en gerealiseerd 

1-3 

De aanbesteding van twee circulaire bruggen is afgerond.

Inclusiviteit 

Gebouwen die openbaar toegankelijk zijn en voldoen aan VN verdrag over inclusiviteit 

100% 

2% maximale helling wordt gehanteerd
binnen het hele plan. Nog te vroeg om te rapporteren over kenmerken vastgoed.

Innovatiedossier 

Dekking van financiële tekorten van new en next innovaties 

€ 15 a
 30 mln aanvullend op bcase Almere en Amvest 

Toegekende subsidie voor biocomposiet brug
Subsidieaanvraag Waterfabriek loopt.
Traject mogelijke rijksinzending D-ix loopt.
Floriade BV

 

% dekking door derden en subsidies van new en next innovaties (anders dan gemeente en Amvest) 

50-75% 

Zie hierboven.

Vergunningen 

Naleving procesafspraken vergunningen 

100% 

Stukken zijn tot nu toe aangeleverd conform afspraken.

Naleving procesafspraken vooroverleg en indiening, gecertificeerde aanvragen, met akkoord op bestemmingsplan, welstand supervisor, voorbesproken ontwerp en akkoord op gelijkwaardige oplossingen 

100% 

Gecertificeerde aanvragen zijn tot op heden niet ingediend.

Gecertificeerde aanvragen zijn volledig en bevatten geen niet vooraf besproken en goedgekeurde afwijkingen van wet- en regelgeving, 200%, gecertificeerde aanvragen zonder fouten 

100% 

Gecertificeerde aanvragen zijn tot op heden niet ingediend.

 

Uitvoering in- en externe plantoetsing en besluitvorming reguliere procedure gemeente Almere conform planning tot en met vergunningverlening, mits aan KPI 1, 2 en 3 is voldaan 

 20 werkdagen  

Gecertificeerde aanvragen zijn tot op heden niet ingediend. Bij normale aanvragen bedraagt de
proceduretermijn 8 weken.

Energie 

Energieneutraal gebied, elektriciteitsverbruik per saldo over het hele jaar nul 

 0 kWH  

In de aanbesteding heeft Amvest een bieding gedaan voor een Bijna Energieneutrale wijk. Gemeente probeert via inzet van het innovatiebudget de energieprestatie te verbeteren.

Nadere uitwerking voorbeeldkavels 

Beeldkwaliteit conform referentie beelden utiwerking Groene Stad Handboek 

 

Kwaliteitsteam Floriade stuurt op mede kwaliteit op basis van Groene Stad Handboek

 

Onbebouwde ruimte op de kavel tussen het gebouw en het arboretum voor maximaal 20% gesloten verharden 

20% 

Dit is onderdeel van de verdere uitwerking van het inrichtingsplan voor de woonwijk.

Initiatieven 

Snelle duidelijkheid over inpassing initiatieven die bijdragen aan het evenement door permanente bewoning tijdens het evenement 

 100% zekerheid over realisatie (C)PO tussen 1-7-2019 en 31-12-2019  

Permanente bewoning is nog in onderzoek als terugval voor het logiesconcept.

Integrale planning 

Planning/activiteiten derden integreren met gebiedsontwikkeling Floriade en rapporteren over mijlpalen die conform planning gehaald worden 

De integrale planning is eind december geactualiseerd.