Home

Financiën en financiële risico's

Financiën

 

Exploitatie

begroting 2019

realisatie

prognose

totaal

saldo tov begroot

Bedrijfsvoering

Personeelskosten

1.801.883

1.532.813

237.616

1.770.429

31.454

Programma

Werkbudget programma

413.000

212.845

118.301

331.146

81.854

Werkbudget communicatie

267.000

199.107

27.549

226.656

40.344

Making of

280.000

213.517

52.692

266.209

13.791

Beheer

411.000

364.565

82.461

447.026

-36.026

Innovatiebudget

2.000.000

-

-

-

2.000.000

Parkeren

35.000

3.938

10.062

14.000

21.000

Veiligheidsplan

139.000

780

-

780

138.220

FVA: Proceskosten bruggen

575.000

49.636

425.364

475.000

100.000

FVA: Floriade Dialogues

50.000

50.000

0

50.000

0

FVA: Floriade Werkt!

417.294

-

417.294

417.294

0

Subsidie

100.000

55.823

23.247

79.070

20.930

Floriade Parade

50.000

17.500

7.500

25.000

25.000

Onvoorzien

20.000

9.411

-

9.411

10.589

Almere in bloei (AJG)

24.000

11.253

12.747

24.000

0

Totaal

6.583.177

2.721.188

1.514.833

4.136.021

2.447.156

Dekking regulier (exploitatie) budget

-1.302.980

-

-1.302.980

-1.302.980

0

Dekking uit reserve Floriade

-4.288.903

-1.941.747

-1.941.747

-2.347.156

Dekking uit FVA

-967.294

-

-867.294

-867.294

-100.000

Aanjaaggelden

-24.000

-24.000

-24.000

0

Resultaat Floriade

0

2.721.188

-2.721.188

0

0

Toelichting

Personeelskosten

Door het incidenteel toevoegen van de indexatie ad € 78.000 blijven de personeelskosten van de ZPO Floriade in 2019 binnen het budget.

Werkbudget programma
De onder uitputting wordt met name veroorzaakt doordat er in 2019 geen gebruik is gemaakt voor het beschikbare budget voor monitoring van € 75.000.

Communicatie

De prognose op het werkbudget van communicatie is dat er € 40. 000 minder wordt uitgegeven dan dat er is begroot. Dit heeft onder andere te maken met het annuleren van de 2e grote informatiebijeenkomst “op weg naar Floriade” van dit jaar. Het resterende bedrag wordt gevormd door kleine verschillen op andere onderdelen van de begroting.

Beheer & onderhoud
De post beheer & onderhoud kent een overschrijding van circa € 36.000. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat er vanwege de droge, hete zomer extra onderhoud moest worden uitgevoerd om de bomen in stand te houden.

Veiligheidsplan

In 2019 zijn bij de ZPO Floriade (nog) geen kosten voor het veiligheidsplan gemaakt. Zoals in een eerdere  rapportage verwoord heeft de Floriade Almere 2022 BV het projectmanagement van de werkgroepen rondom veiligheid op zich genomen en werkt het veiligheidsplan verder uit. Bij de uitwerking hiervan worden ook de financiële consequenties in beeld gebracht. De vastgestelde budgetten binnen deze post zullen hierbij betrokken worden en zullen dus doorschuiven naar volgende jaren.

Innovatiebudget

In de begroting 2019 wordt rekening gehouden met € 2 miljoen uitgaven aan innovatieve investeringen zoals het smart thermal grid, nieuwe sanitatie, gelijkstroom, expowaardig ontwerp en circulair materiaalgebruik in de buitenruimte, kabels- en leidingenducts. Er zijn echter nog geen uitgaven hierop geweest waardoor het resterende budget zal doorschuiven naar volgend jaar.