Home

Bijlagen

Onderwerpen die zijn benoemd in de Voortgangsrapportage 2018-2 en gerealiseerd zijn in het afgelopen jaar:

  • Afspraken met rijk over financiële bijdrage van € 2,5 mln en inhoudelijke betrokkenheid.
  • Parkeren autoluwe  Floriade stadswijk
  • Aanpassing samenwerkingsovereenkomst Floriade Almere 2022 BV - gemeente

Bestuurlijke planning 

Wanneer 

Rol raad  

Uitwerking parkmanagementorganisatie (RG-33/2018) 
Beheer en in stand houden van het arboretum en het openbaar gebied voor, tijdens en na het evenement  

Q1/Q2 2020

Ter besluitvorming

Onderzoeken verbinding Esplanade (RG-290/2018) 
Hoe en op welke wijze een permanente, directe verbinding tussen Esplanade en de nieuwe stadswijk tot stand gebracht kan worden 

Q4 2019 

Ter informatie, via Voortgangs 
Rapportage zoals gecommuniceerd 

Extra woningbouw (RG-277) 
Onderzoeken scenario’s, rekening houdend met uitgangspunten en plan voorleggen aan de raad met noodzakelijke stappen om eventuele extra woningbouw te realiseren 

Q1/Q2 2020 

Ter besluitvorming 

Herziening bestemmingsplan
Inclusief jachthaventerrein, extra woningbouw (indien raad hiervoor kiest) en aanpassing hoogtelijnen

start proces Q2 2020

Ter besluitvorming

Veiligheids- en bereikbaarheidsplan 
Plan Bereikbaarheid, parkeren, verkeerscirculatie, vervoerskeuze, Smart Mobility tbv Floriade- evenement en -Stadswijk 

Q1 2020 

Ter bespreking  

Voortgangsrapportages Floriade (Motie RG-463)
Voortgang onderdelen programma Floriade, risicoanalyse

Q1 2020 
Q2 2020
Q3/4 2020 

Ter bespreking 

Afspraken met Rijk, provincie, regio over inzet en middelen  
Invulling businesscase overheidsbijdragen van:  

  • Provincie: deel FVA 2021 
  • Regio: invulling nader te bezien 
  • Rijk:  afspraken over inhoudelijke samenwerking

Q4 2020 (FVA) 
Q1-4 2020
  Q1-4 2020

Ter informatie via Voortgangsrapportage

Mijlpalenuitvoering 

Wanneer 

Verdere uitwerking groenplan 
Toedeling in het arboretum op Latijnse naam 

Q1-Q4 2020 

Verlengen Founding Partnerovereenkomst met Stichting JeugdFloriade 
Afspraken tussen gemeente als één van de Founding partners en de stichting Urban Greeners 

Q1 2020 

Inrichtingsplan:  
Waterhout, alleezone, zuidzone, waterwoningen 

2018-2020 

Op weg naar de Floriade 
Halfjaarlijkse informatiebijeenkomst 

Q2 en Q4 2020 

Growing Green spelduitreikingen 4x 
Op naar 2022 spelddragers 

2020 

Feeding the City (RG-288/2018) 
Plan van aanpak Greening & Feeding

medio 2020

Green Embassies    
Floriade Almere 2022 BV 

ntb, zie raadsbrief 18 december 2019

Floriade Dialogues  
Floriade Almere 2022 BV 

Enkele keren per jaar

New Grounds Festival 
Floriade Almere 2022 BV, Urban Greeners 

Q2 2020 

Floriade Festival 
Floriade Almere 2022 BV, ondernemers Almere Centrum, gemeente 

Q2 2020 

Werving en contracten
Floriade Almere 2022 BV 

Doorlopend