Financiën en financiële risico's

Financiën en financiële risico's

INLEIDING

Bij "Financiën en financiële risico's" wordt alleen gerapporteerd over de middelen die via de Reserve Floriade dan wel via de reguliere budgetten van de ZPO Floriade ter beschikking zijn gesteld. Bij "Voortgang op de vier clusters" worden ook projecten besproken die niet via de Business Case Floriade lopen. Deze projecten kennen een ander financieel verantwoordingstraject. Het gaat hierbij om de volgende projecten: 

Project / Activiteit  

Ambitie cluster  

Financiering vanuit  

Verantwoording  

Rondje Weerwater 

Fonds Verstedelijking Almere 

Programmarekening 

Verbreding A6 

Grondexploitatie 

MPGA 

Floriade Werkt (Innovatiepaviljoen)  

Fonds Verstedelijking Almere 

Programmarekening 

Flevo Campus 

Fonds Verstedelijking Almere 

Programmarekening 

Floriade Werkbedrijf 

BC Floriade Werkbedrijf 

Programmarekening 

Almere in Bloei 

Aanjaaggelden 

Programmarekening 

Onder 'Financiën' wordt de prognoses over 2019 afgezet tegen de begroting 2019 zoals deze is vastgesteld bij de programmabegroting 2020. Afwijkingen (in financiële zin) groter dan € 25.000 worden nader toegelicht. Tot slot wordt onder 'Risico's' ook de risicoreserve van de Floriade toegelicht.